Teknologia ja tuotteet


Geoprime® on kestävän rakentamisen materiaali ja resepti – ulottuvillasi jo tänään.

Geoprime® tarjoaa kestävämpiä infrastruktuurin ratkaisuja betonituotteiden eri sovellusalueille – ilman sementtiä.

 

Täysin perinteistä sementtipohjaista betonia vastaava innovatiivinen materiaali on luotettava, turvallinen ja kestävä ratkaisu monenlaisiin tarpeisiin.

Haluatko muuttaa tuotantotapaasi? Ota meihin yhteyttä.

Geoprime®-hyödyt

80% pienempi

Pienemmät
CO2-päästöt

vihreä lehti ja 100%

Sementitön rakennusmateriaali

Kilon paino ja 100%

Sama kestävyys kuin betonilla

Geoprime-ratkaisun avulla päästään jopa 80% säästöihin CO2 -päästöissä betonin raaka-aineiden osalta.

80% pienempi CO2

TEKNOLOGIA

Uuden aikakauden geopolymeeribetoni

Geoprime -tuotteet pohjautuvat geopolymeeriratkaisuun. Geopolymeeri on epäorgaaninen polymeeri, jota voidaan käyttää uusien materiaalien luomiseen, esimerkiksi korvaamaan betonia.

Geoprime-betonissa ainesosina käytetään ilmastolle haitallisen sementin sijaan teollisuuden sivuvirtoja sekä pitkäaikaiseen tutkimustyöhön perustuvaa Geoprime-aktivaattoria.

Geoprime® -ainesosat

geoprime 100% sementitön
Geoprime on 100% sementitön, infograafi

Jatkuvasti kehittyvä, optimoitu resepti perustuu Betolarin omaan tutkimus- ja kehitystyöhön.

LAATU

Pitkäaikaista tutkimustyötä

Geopolymeereja on tutkittu eri tutkimuslaitoksissa Suomessa sekä maailmalla jo vuosikymmeniä.

Geoprime -ratkaisun kohdalla on viime vuosina keskitytty yhä tarkemmin tuoteryhmä- ja sovelluskohtaiseen perustutkimukseen, jossa on selvitetty laajasti materiaalin ja tuotteiden ominaisuuksia sekä käyttäytymistä eri käyttökohteissa ja -olosuhteissa.

Geoprimea on testattu betonistandardien mukaisesti ja se vastaa kaikilta tärkeimmiltä ominaisuuksiltaan perinteistä betonia. Siksi se on turvallinen ja kestävä ratkaisu monipuolisiin käyttökohteisiin ja vaihteleviin olosuhteisiin muun muassa infrassa, teollisuudessa sekä rakennusalalla.

Testattuja ominaisuuksia eri tuotealueilla:

 • Eri betonituotteiden vaatimuksia vastaavat puristus-, taivutus- ja halkaisuvetolujuus
 • Erinomainen sulfaatinkestävyys
 • Raudoituksen soveltuvuutta tuotteissa on testattu ja sitä pystytään käyttämään sementtibetonituotteiden kaltaisesti.
 • Geoprimen pitkäaikaiskestävyyttä eri olosuhteissa on tutkittu ja materiaali läpäisee betonille asetettuja rasitusluokkia.
 • Materiaalin muita ominaisuuksia kuten kutistumaa, virumaa ja haponkestävyyttä tutkitaan ja tutkimusohjelmaa laajennetaan asiakastarpeiden mukaan.

 

betolar geoprime-tuotteet ja standardointi

Betolar Oyj:n ISO-sertifikaatit

ISO 9001 -laatustandardi
ISO 14001 -ympäristöstandardi
ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuusstandardi

 

Geopolymeeribetonin edut

Geoprimen edut verrattuna perinteiseen portlandsementistä valmistettuun betoniin.

 

Betonien erot, geoprime eroaa päästöissä ja rakenteeltaan edukseen

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Vihreä ratkaisu

Rakennusteollisuus on yksi maailman saastuttavimpia teollisuudenaloja. Syy löytyy sementistä, perinteisen betonin pääraaka-aineesta.

Sementin valmistamiseen tarvittavan kalkkikiven louhiminen syö valtavan määrän neitseellisiä luonnonvaroja, minkä lisäksi kalkkikivi kuumennetaan korkeassa lämpötilassa, jolloin siitä vapautuu kemiallisen hajoamisen yhteydessä ilmaan runsaasti hiilidioksidia.

 

Näihin tuomme muutoksen

7%

Sementintuotannon osuus maailman CO2 –päästöistä


Teollisessa tuotannossa syntyy vuosittain miljardeja tonneja sivuvirtoja, jotka päätyvät jätteeksi, ilman merkittävää jatkokäyttöä.

Geoprime -tuotteita voidaan perinteisten betonituotteiden tavoin uudelleenkäyttää koko niiden elinkaaren ajan. Sementtibetonin tavoin ne ovat myös elinkaarensa päässä kierrätettäviä. Geoprime-jätteestä voidaan valmistaan betonimursketta, jota voidaan käyttää muun muassa maarekentamisessa kiviaineksena. Jätteestä valmistetun betonimurskeen ympäristökelpoisuus sekä tekninen kelpoisuus tutkitaan aina valmistusvaiheessa.

Geoprime® Experiences

Jaakko Eloranta hymyilee kameralle rintakuvassa

“Betoniteollisuus tarvitsee uusia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Tulemme jatkamaan Kokkolassa panostamista uusien ympäristöystävällisempien betonituotteiden valmistukseen, mikä tuo meille merkittävää kilpailuetua toimialallamme”


Jaakko Eloranta
Toimitusjohtaja, JA-KO Betoni

Bernhard Klöppner

“Geoprime® mahdollistaa meille vaiheittaisen siirtymän kaikissa yksiköissämme vähähiilisiin betonituotteisiin”


Bernhard Klöppner
Toimitusjohtaja, FC Nüdling Group

SOVELLUSKOHTEET

Geoprime®-tuotteet

Jo nyt Geoprimea voidaan käyttää monipuolisesti infrarakentamisen betonituotteisiin, kuten pihakiviin, pylväisiin ja rakennusharkkoihin. Kehitystyön ja tutkimuksen edetessä Geoprimellä voidaan korvata perinteinen sementtipohjainen betoni rakentamisessa yhä laajemmin myös muilla sovellusalueilla.

 

Tehdasvalmistetut tuotteet

 • Pihakivet ja laatat
 • Infrarakentamisen betonituotteet
 • Betoniputket

sekä 

 • Harkot ja pylväsjalustat

 

Valmistajat

Jatkuvaa kehitystä

Laadukkaan kehitys- ja testaustyön edetessä Geoprimen sovellusalueet laajenevat julkisivu- ja runkoelementteihin, valutuotteisiin, eristykseen sekä kemiallisen stabilointiin. Tulevaisuuden käyttökohteina ovat esimerkiksi muurattavat tuotteet sekä märkävalubetoni, jolloin Geoprime-ratkaisu voi korvata sementtiä monissa eri sovelluksissa, kuten valmisbetonissa, maanvakautuksessa sekä kaivostoiminnassa.

3D-mallinnettuja valmistusvaiheita
 • Vakauttaminen
 • Väylänrakentaminen
 • Maanrakennus
 • Pintavalu- ja lattiamassat
 • Muut rakenteelliset massat
 • Rakennuselementit

TIETOPANKKI

Geoprime®-sanasto

Aktivaattori

Sideaineen aktivoinnissa käytettävä geopolymeerimassan kovettumisreaktion aiheuttama pääsääntöisesti nestemäinen aine, jonka pitoisuutta ja määrää säännellään lopputuotteen haluttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi. Voi olla kaupallinen, markkinoilla yleisesti saatavilla oleva tai oman kehitystyön avulla valmistettu sertifioitu tuote.

 

Geopolymeeri

Materiaali, joka on valmistettu sekoittamalla sideainetta, aktivaattoreita, mahdollisesti lisäaineita, runkoaineita ja vettä sekä mahdollisesti seosaineita tai kuituja ja jonka ominaisuuksien kehittyminen aiheutuu siitä, että sideaine kovettuu aktivaattoreiden vaikutuksesta.

 

Laboratoriotestaus

Omassa laboratoriossa tehdyt testit, joilla todennetaan Geoprime -materiaalin loppuominaisuuksia sekä kehitetään reseptiikkaa käytettäväksi erilaisissa betonirakentamisen sovelluksissa. Lisäksi laboratoriotestaukset sisältävät asiakkaan toimittamiin runkoaineksiin perustuvat testit tarkoituksenaan tuottaa resepti, joka täyttää mahdollisimman hyvin asiakkaan kanssa sovittujen geopolymeerituotteiden/massojen ominaisuudet ja tavoitekustannuksen sekä mahdollistaa tehdastestien tekemisen.

 

Runkoaineet

Standardin SFS-EN 12620 Betonikiviainekset soveltamisalaan kuuluvia kiviaineksia. Erikoissovelluksissa ne voivat olla myös muita sekundäärisistä lähteistä peräisin olevia materiaaleja, joiden toimivuus geopolymeereissä on todettu riittävillä tutkimuksilla ja ennakkokokeilla (esim. viherlipeäsakka).

 

Sementtistandardi CEM

Ryhmittelee sementit viiteen päälajiin niiden koostumuksen perusteella: CEM I Portlandsementti, CEM II Portlandseossementti, CEM III Masuunikuonasementti, CEM IV Pozzolaanisementti ja CEM V Seossementti.

 

Tehdastesti

Tehdasmittakaavan testaus, jossa valmistetaan geopolymeerimassaa tehtaan tuotantolaitteistoilla ja tehdasympäristössä. Massasta tehdään koekappaleita ja mahdollisesti myös suunniteltaman mukaisia tuotteita, jotka säilytetään ja testataan tehtaan normaaliolosuhteissa. Tavoitteena on varmistaa laboratoriossa ennakkokokeilla saadun valmistusreseptin toimivuus tehdasympäristössä. Tehdastestien kokemusten ja tulosten analysoinnin perusteella voidaan joutua palaamaan myös laboratorio-testaukseen.